Zwroty i reklamacje

Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@skarpetkowo.pl, lub drogą pocztową na adres Akademia Witalności Marlena Bhandari, Ul. Fromborska 40, 82-300 Elbląg.

W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego.

Rękojmia:

  1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:
    1.  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
    2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  2. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  4. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Wadliwe towary prosimy odsyłać drogą pocztową na nasz adres: Akademia Witalności Marlena Bhandari, Ul. Bartnicza 6, 82-300 Elbląg. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura).

Odstąpienie od umowy:

Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przez niego przesyłki z Towarem, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, widocznego poniżej. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie prosimy wysłać na nasz adres mailowy bok@skarpetkowo.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Akademia Witalności Marlena Bhandari, Ul. Bartnicza 6, 82-300 Elbląg. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności.

Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Zwracane towary prosimy odsyłać drogą pocztową na nasz adres: Akademia Witalności Marlena Bhandari, Ul. Bartnicza 6, 82-300 Elbląg. Prosimy o załączenie dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura).
 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
Data odbioru __________________________________________________________
Imię i nazwisko _______________________________________________________
Adres _________________________________________________________________
Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej)
_______________________________________________________________________
Data __________________________________________________________________

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 -   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 -   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

-    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

-    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

-    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

-    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 -   zawartej w drodze aukcji publicznej;

-    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

-    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Najczęściej zadawane pytania

1. Rozmiar lub kolor nie pasuje. Czy mogę dokonać wymiany towaru?
Tak, istnieje możliwość wymiany towaru na inny produkt lub ten sam produkt ale o innym rozmiarze/kolorze itp. pod warunkiem określonym w pkt 3. Do jednego zamówienia możliwa będzie jednokrotna wymiana towaru na inny (nie można wymieniać towaru bez końca). Towar należy starannie zapakować w twarde bezpieczne opakowanie (nie w kopertę), aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu (jeżeli opakowanie produktu dotrze do nas uszkodzone lub zniszczone wymiana nie będzie możliwa). Koszty przesyłki w obie strony pokrywa klient. Prośby o wymianę bez uiszczenia kosztów przesyłki powrotnej (15 zł) nie będą uwzględnione.

 

Wymiana na inny produkt/rozmiar/kolor jest możliwa pod warunkiem dostępności towaru i musi być poprzedzona ustaleniem wymiany ze sklepem drogą mailową lub telefoniczną. Towar należy starannie zapakować, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu oraz odesłać przesyłką rejestrowaną (paczka pocztowa, list polecony) zachowując dowód nadania na nasz adres:
Akademia Witalności
Ul. Fromborska 40

82-300 Elbląg

 

W celu szybkiej i sprawnej wymiany prosimy o dołączenie wraz ze zwracanym na wymianę towarem prawidłowo wypełnionego formularza wymiany, który można pobrać:

- w formacie *.PDF tutaj - do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader, który bezpłatnie można pobrać stąd.

Pobierz, wydrukuj, wypełnij.


2. Otrzymałem/am inny niż zamawiany rozmiar/kolor/model.
Koszty przesyłki w obie strony w przypadku wymiany towaru jaka wynikła na skutek pomyłki sklepu będą pokrywane przez sklep.


Towar należy starannie zapakować, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu oraz odesłać przesyłką rejestrowaną (paczka pocztowa, list polecony) zachowując dowód nadania na nasz adres:
Akademia Witalności
Ul. Fromborska 40

82-300 Elbląg
 

Do przesyłki prosimy dołączyć informację z numerem konta bankowego, na jaki mamy dokonać zwrotu pieniędzy w ramach rekompensaty za odesłanie pomyłkowo wysłanego towaru.

3. Czy mogę zwrócić towar zakupiony w sklepie?
Tak, klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.


4. Co mam zrobić jeśli chcę dokonać zwrotu zakupionego towaru?
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki składając stosowne oświadczenie drogą mailową lub tradycyjną pocztą oraz odsyłając do nas towar. Odsyłany towar klient odsyła na swój koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Nie przyjmujemy zwrotu towaru zakupionego do celów związanych z działalnością gospodarczą.

 

Towar należy starannie zapakować, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu oraz odesłać przesyłką rejestrowaną (paczka pocztowa, list polecony) zachowując dowód nadania na nasz adres:
Akademia Witalności
Ul. Fromborska 40

82-300 Elbląg


W celu szybkiej i sprawnej obsługi zwrotu prosimy o przesłanie do nas prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu, który można pobrać:

- w formacie *.PDF tutaj - do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader, który bezpłatnie można pobrać stąd.


Pobierz, wydrukuj, wypełnij. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na podanie w nim prawidłowej informacji o numerze konta bankowego, na jaki mamy dokonać zwrotu pieniędzy za odesłany towar. Równowartość zostanie klientowi zwrócona przelewem na jego konto bankowe w ciągu 14 dni od otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


5. Otrzymałem/am towar uszkodzony. Co robić w takim przypadku?
. W przypadku reklamacji towaru należy kontaktować się ze sklepem drogą mailową lub telefoniczną. Do odsyłanego do reklamacji towaru należy dołączyć prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, który można pobrać:

- w formacie *.PDF tutaj - do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader, który bezpłatnie można pobrać stąd.


Pobierz, wydrukuj, wypełnij.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu: klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności doręczyciela, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania nie należy odbierać przesyłki lecz bezzwłocznie skontaktować się ze sklepem jak również zalecamy sporządzić protokół doręczenia (protokół szkodowy), co ułatwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.

Koszyk

Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00 zł

Zobacz Nas na: